Tuyển dụng

12/3/2023

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc bán hàng là vị trí sẽ báo cáo với Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm đạt được mức tăng trưởng và đạt được mục tiêu bán hàng bằng cách quản lý thành công đội ngũ bán hàng cũng như thiết kế và thực hiện kế hoạch bán hàng chiến lược nhằm mở rộng cơ sở khách hàng của công ty và đảm bảo sự hiện diện mạnh mẽ của công ty. Hỗ trợ quản lý tuyển dụng, thiết lập mục tiêu, huấn luyện và giám sát hiệu suất của các đại diện bán hàng.

Mô tả công việc

Quản lý hoạt động bán hàng của tổ chức bằng cách phát triển một kế hoạch kinh doanh bao gồm kiểm soát doanh thu, doanh thu và chi phí.

Lợi ích

Yêu cầu

Bằng cử nhân Kinh doanh, Hóa học, Khoa học Môi trường, Cấp thoát nước hoặc lĩnh vực liên quan.